ចម្លើយរបស់សំណួរអំពីសហ្វីលីពីននិងហ្វីលីពីក្មេងស្រី។ សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអំពីសហ្វីលីពីននិងសំខាន់បំផុរឿងអំពីក្នុងស្រុកក្មេងស្រី។ ចេញផ្សាយនេះភាគច្រើនអាយុបញ្ហាដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកណាស់ពេលខ្លះ។ ពួកគេបានចម្លើយមួយចំនួននៃសំណួរអំពីគ្រួសារយើង។ កាមេរ៉ានេះដែលខ្ញុំបានថតវីដេអូ។ អ៊ីម៉ែល៖ប៊ើរគុណអ្នករាល់គ្នាដើម្បីជួយរបស់យើងឆានែល។

About