ដើម្បីទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងបុរសក-សហគមន៍សម្រាប់ក្មេងស្រីខ្មាស់អៀន។ សម្រាប់អ្នកដែលមានធុញទ្រាន់នៃការចំណាយរបស់ខ្ញុំឥតគិតថ្លៃពេលវេលាតែម្នាក់ឯង។ ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយតែបុរសម្នាក់ជាមួយឆ្មាសំណព្វ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់,ទេប៉ុន្តែភាពអៀននិងចិត្ដសុភាពកាន់អ្នកវិញ។ ផ្លូវរបស់កំណត់នៃការ»ផ្ទះ-ការងារ(ការសិក្សា)-ផ្ទះ»នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអ្នកនឹងអាចដើម្បីពង្រីស់ពួកគេរស់នៅអវកាស។ មិនត្រូវភ័យខ្លាចដើម្បីយកការផ្តួចផ្តើមនិងគិតថាវាជាការកំប្លែងដោយសារក្មេងស្រីដូចនោះបុរសឃើញយ៉ាងសិចស៊ីនិងសម្រាក។ ត្រូវបានដិត,ពិសោធន៍និងបន្ទាប់មករបស់អ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ពិតជានឹងយកកន្លែង។

About