ហ្វីលីពីនសម្រាប់ដប់នាទី។ ទិននៅក្នុងសួនឧទ្យាន។ ហែលទឹកជាមួយឆ្លាមដែលល្អបំផុថវិកាផ្លូវ,ប៊ូ។ ពួកគេអាចត្រូវបានកុមារ,ប៉ុន្តែអាចលើកទឹកណាពេញវ័យនិងដោយឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញអ្វីដែលលំបាកការងារត្រឹមត្រូវ។

About