ស្រីរបស់ខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងហ្វីលីពីន។ ចម្រៀងនិងខ្ញុំទៅកាន់ និងទាយដែលបានជួបពួកយើងមាន។ ស្រីរបស់ខ្ញុំ។ បាទ,ប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងរួចទៅហើយ,ខ្ញុំបានណាត់ជួបមួយ រយៈពេលប្រាំពីរខែ។ ត្រូវបាននៅលើផ្លូវជាច្រើន,វាគឺតែងតែជាប្រាក់រង្វាន់នៅពេលដែលមិត្តស្រីរកឃើញពេលវេលាដើម្បីមកទស្សនា។ នេះគឺគ្រាន់តែជាសាមញ្ញមួយ ដើម្បី រផ្សងព្រេងជាមួយនឹងជាតិកាណាដា,ហ្វីលីពីននិងល្អភើប។ ណាត់ជួបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀត។

About