ហ្វីលីពីន។ ផ្សារនៅក្នុងខេត្តនេះនៅលើកោះសេប៊ូ, រស់នៅក្នុងសហ្វីលីពីន,ប្រទេសហ្វីលីនៅថ្ងៃនៃការមកដល់នៅក្នុង ។ បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលនៅក្នុងយើងទៅត្រូវបានទិញនៅក្នុងស្រុក។ អ្វីដែលវាមើលទៅដូច។ ប្រារម្មណ៍អំពីតំបន់នេះនិងមនុស្ស។ មើលទៅដូចជា នៅក្នុងតំបន់។

About